puchar

image image image image image image
Zadbamy o czystość w Twojej firmie. CIS specjalizuje się w kompleksowym i profesjonalnym utrzymaniu czystości wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą usług porządkowych.
Nabór do II edycji projektu "Kontynenty Wrocławia" Projekt skierowany jest do obywateli państw trzecich (niebędących obywatelami UE), mieszkańców Wrocławia. Czytaj więcej >>
Opiekuj się dziećmi i zarabiaj! Lubisz i chciałbyś zajmować się dziećmi do lat 3? Szukasz ciekawej pracy, którą mógłbyś wykonywać nie wychodząc z domu? Posiadasz we Wrocławiu bezpieczne warunki lokalowe? Zostań Dziennym opiekunem dzieci do lat 3. Rekrutacja trwa!
Powierz swoje dziecko pod opiekę Dziennemu Opiekunowi Masz dziecko w wieku do lat 3 i chcesz podjąć zatrudnienie lub wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim/wychowawczym?
Skorzystaj z usług Dziennego opiekuna! Rekrutacja trwa!
CIS laureatem konkursu LODOŁAMACZE 2013 Centrum Integracji Społecznej uzyskało II miejsce w kategorii LODOŁAMACZ – INSTYTUCJA i zyskało wyróżnienie za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.

O Centrum:

Celem działalności Centrum Integracji Społecznej jest aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Trudności ze znalezieniem pracy napotyka dziś wiele grup społecznych. Do grup tych należą m. in.: osoby niepełnosprawne, uzależnione, bezdomne, opuszczające zakłady karne czy też ofiary przemocy w rodzinie. Specyfika tych grup jest bardzo różna, jednakże w każdej z nich występują osoby z silną motywacją do podjęcia pracy. Pracownicy Centrum Integracji Społecznej starają się podtrzymać motywację tych osób poprzez reintegrację społeczną i zawodową.

Projekty aktualnie realizowane współfinansowane z EFS oraz MPiPS

 

Dobry start
 
Projekt jest realizowany we współpracy Powiatowego Urzędu Pracy, MOPS z Gminą Wrocław. Ma na celu przygotowanie 15 osób do wybranych form zatrudnienia wspieranego oraz podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Adresowany jest do osób wskazanych w §1 Ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dniem 13.06.2003 r. Projekt realizowany jest od VI 2013 do XII 2014 r.
Dzienny opiekun - domowy system opieki
 
Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3. Dodatkowo w ramach projektu zostaną przeszkolone osoby, które chcą podjąć zlecenie w formie Dziennego opiekuna i świadczyć opiekę nad średnio trójką dzieci w wieku do lat 3 w warunkach lokalowych zbliżonych do warunków domowych (np. własne mieszkanie).
Edukacja i praca bez barier
 
Celem projektu „Edukacja i praca bez barier” jest aktywizacja zawodowa i społeczna oraz wyrównanie szans edukacyjnych młodych, niepełnosprawnych mieszkańców Wrocławia. Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2011 - 31.07.2014 i adresowany jest 160 niezatrudnionych osób.
Centrum Aktywnych
 
Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału zawodowego i wyrównanie deficytów społecznych 180 niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia, zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Standaryzacja działalności wrocławskich organizacji pozarządowych
 
Projekt ma na celu zwiększenie jakości realizacji działań z zakresu pożytku publicznego przez 110 wrocławskich organizacji pozarządowych w okresie od lipca 2012 do marca 2014 roku.

Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław
 
Projekt ma za zadanie umożliwienie godzenia życia prywatnego z zawodowym rodzicom dzieci w wieku do lat 3 poprzez zapewnienie opieki dziennego opiekuna. Uczestnikami projektu jest 60 rodziców (opiekunów prawnych dzieci do lat 3.
Liderzy coachingu - nowe metody pracy z seniorami 
Celem głównym projektu jest podniesienie gotowości do przedłużenia aktywności zawodowej i nabycie umiejętności coachingowych w pracy z Osobami Starszymi, u 90 osób pracujących będących w wieku 50-64 lata, pracujących lub mieszkających na terenie województwa dolnośląskiego, wiążących karierę zawodową z pracą w "białym sektorze".
Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym
 
Projekt innowacyjny realizowany w partnerstwie trójsektorowym. Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie metod skutecznej pracy z niezatrudnionymi kobietami w wieku 50+ doświadczających przemocy domowej – klientek gminnych zespołów interdyscyplinarnych.

Połączeni sportem

 
Celem projektu, w którym Centrum Integracji Społecznej jest partnerem, jest poprawa dostępu do zatrudnienia 75 osób w wieku 16-24 lata zidentyfikowanych jako osoby związane z uczestnictwem w formalnych i/lub nieformalnych grupach kibicowskich, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany jest w okresie 01.08.2011 - 31.01.2014.
Kontynenty Wrocławia. Kompleksowy program wsparcia obywateli państw trzecich zamieszkałych we Wrocławiu
 
Projekt ma na celu aktywizację i integrację obywateli państw trzecich poprzez szkolenia, warsztaty, wsparcie doradcze i wydarzenia o charakterze integracyjno-poznawczym, ułatwiające obcokrajowcom poznanie oraz zrozumienie polskiej kultury i obyczajowości. Projekt trwa 18 miesięcy: od 01.01.2014 do 30.06.2015.

Projekty zakończone współfinansowane z EFS i EFI

 

Inne działania Centrum