Nagrody i wyróżnienia ECDL - European Computer Driving Licence Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu

O Centrum:

Celem działalności Centrum Integracji Społecznej jest aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Trudności ze znalezieniem pracy napotyka dziś wiele grup społecznych. Do grup tych należą m. in.: osoby niepełnosprawne, uzależnione, bezdomne, opuszczające zakłady karne czy też ofiary przemocy w rodzinie. Specyfika tych grup jest bardzo różna, jednakże w każdej z nich występują osoby z silną motywacją do podjęcia pracy. Pracownicy Centrum Integracji Społecznej starają się podtrzymać motywację tych osób poprzez reintegrację społeczną i zawodową.

Projekty aktualnie realizowane

 

Aktywni bez barier
 
Projekt "Aktywni Bez Barier" współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej realizowany jest przez Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu w okresie 30.06.2015 - 31.12.2015. Celem projektu jest pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej 15 mieszkańców/mieszkanek Wrocławia doświadczających choroby psychicznej. 
Wrocławski Opiekun Dzienny
 
Zadanie umożliwia godzenie życia prywatnego z zawodowym rodzicom dzieci w wieku do lat 3 poprzez zapewnienie opieki dziennego opiekuna. Uczestnikami zadania są rodzice (opiekunowie prawni dzieci do lat 3).


Model Wsparcia - Etap testowania
 
Projekt realizowany jest przez Centrum Integracji Społecznej i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu w okresie 01.04.2015 – 31.12.2015. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niezatrudnionych, doświadczających przemocy w rodzinie.
Kontynenty Wrocławia - Twój bilet na rynek pracy
 
Celem projektu jest ułatwienie dostępu do rynku pracy oraz poprawa zdolności adaptacyjnych na polskim rynku pracy obywateli państw trzecich zamieszkałych na terenie Gminy Wrocław m. in. poprzez szkolenia, warsztaty oraz promowanie pozytywnego wizerunku migranta.

Projekty zakończone

 

Inne działania Centrum